Ανθρωπολογική έρευνα και μορφές παρατήρησης

Σωτηρόπουλος, Λ. 2002, 'Ανθρωπολογική έρευνα και μορφές παρατήρησης'. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο.