Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Καραλής, Θ. (2005). Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.