Αρχείο

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
•Δημιουργώντας κινητικά εγγράμματα παιδιά: Πλαίσιο «εργασίας» για εκπαιδευτικούς και προπονητές
•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κινητικού γραμματισμού για παιδιά
•Κινητικός γραμματισμός στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των διαφορετικών αθλητικών εμπειριών
•The Physical Literacy in Children Questionnaire: Προσαρμογή και έλεγχος εσωτερικής συνέπειας σε ελληνικό πληθυσμό
•Αξιολόγηση του αντιλαμβανόμενου κινητικού γραμματισμού σε παιδιά 4-8 ετών: έλεγχος της σχέσης με το φύλο και την ηλικία
•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων του Physical Literacy for Children Questionnaire για παιδιά 4-8 ετών
•Μελέτη του κινητικού γραμματισμού παιδιών σχολικής ηλικίας
•Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο
•Προγράμματα καλλιέργειας κινητικού γραμματισμού: βιβλιογραφική ανασκόπηση
•Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία
•Κινητικός γραμματισμός, δια βίου άσκηση και ολιστική ανάπτυξη: Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση
•Ο όρος του κινητικού γραμματισμού στη σύγχρονη εποχή
•Διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της δέσμης Canadian Agility and Movement Skill Assessment σε παιδιά 8-12 ετών στην Ελλάδα
•Αξιολόγηση του κινητικού γραμματισμού σε παιδιά 8-12 ετών στην Ελλάδα: Πρώτα αποτελέσματα
•Κινητικός γραμματισμός: Πολλά υποσχόμενη θεωρία ή πραγματικό όχημα για έναν κινητικά δραστήριο κόσμο;
•Έλεγχος αξιοπιστίας της δέσμης Canadian Agility and Movement Skill Assessment σε παιδιά 8-12 ετών στην Ελλάδα
•Συγκριτική μελέτη εργαλείων αξιολόγησης του κινητικού γραμματισμού
•Ο κινητικός γραμματισμός ως παιδαγωγικό πλαίσιο και απώτερος σκοπός της Φυσικής Αγωγής
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
•Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy
•Behavioural correlates of physical literacy in childhood
•Physical literacy of female recreational gymnasts
•Cultural adaptation of the “Physical Literacy in Children Questionnaire” (PL-C Quest) for the Greek population: first steps
•Exploring physical literacy in children aged 8 to 12 years old: a cross-cultural comparison between China and Greece
•Physical literacy of children participating in different sports
•Research review for the presence of physical literacy in the world
•Validation of the Canadian Assessment of Physical Literacy for Greek children: Understanding assessment in response to culture and pedagogy
•How can we assess physical literacy in gymnastics? A critical review of physical literacy assessment tools
•How physically literate are children today? A baseline assessment of Greek children 8-12 years of age
•CAPL-GR Questionnaire; Validity and feasibility evidence for Greek children 8-12 years of age
•Physical literacy and Greek PE curriculum