Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, προκλήσεις και προοπτικές

Καραλής, Θ. (2003). Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, προκλήσεις και προοπτικές, Παιδαγωγικός Λόγος, 3, 139-148.