Διά Βίου Μάθηση και Πιστοποίηση

Καραλής, Θ. (επιμ.) (2010). Διά Βίου Μάθηση και Πιστοποίηση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ.