Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Κόκκος, Α., & Καραλής, Θ. (2011). Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Στο Α. Παπασταμάτης, Ε. Βαλκάνος, Ε. Α. Πανιτσίδου, & Γ. Ζαρίφης (επιμ.), Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (141-158). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.