Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ρήγα, Β. 2006, 'Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας. Virtual School. The Sciences of Education Online, τόμος 3, αρ. 3, σελ. 1-13. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Θέλοντας να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν οι παιδαγωγοί και ζούσαν τα παιδιά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα διδασκαλίας και μαθησιακής διαδικασίας, εκπονήθηκε έρευνα δράσης που διήρκεσε ένα χρόνο. Αφορμή ήταν τα σχέδια δράσης που οργανώθηκαν από τις παιδαγωγούς, τα οποία προέκυψαν από τις εξής διαπιστώσεις: την έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας, λεκτικής και μη, μεταξύ των παιδιών, και τα αυξημένα κρούσματα επιθετικότητας με εκδηλώσεις ρατσιστικού περιεχομένου από τα παιδιά. Χρησιμοποιήθηκε ένας πολλαπλός τρόπος συλλογής δεδομένων (ημερολόγιο, οπτικοακουστικά μέσα, κλείδες παρατήρησης, πίνακες κωδικοποίησης, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, έργα παιδιών). Τα κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας αφορούσαν: α) στο βαθμό συμμετοχής και εμπλοκής των παιδιών στις δράσεις, β) στη βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας τους, γ) στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των παιδιών, δ) στο βαθμό λήψης πρωτοβουλίας από τα παιδιά, ε) στην επέκταση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά και την προσαρμογή της αρχικής ιδέας σε άλλους τομείς δράσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν βασικές ικανότητες που ανέπτυξαν τα παιδιά, όπως η γέννηση καινούργιων κωδικών προφορικής επικοινωνίας, ο υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας σε διάφορες καταστάσεις, η αυξημένη περιέργεια, η δημιουργικότητα και εφευρετικότητα, η κοινωνικότητα και υπευθυνότητα.