Η Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

Ράικου, Ν. (2011). Η Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, Στο M. Αργυρίου & Π. Καμπύλη (επιμ.), Πρακτικά των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου ‘Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί Τρόποι Εκμάθησης των Γλωσσών, 6-8 Μαΐου 2011, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 172 – 176