Η αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως στοχαστική διαδικασία μέσα από την τέχνη

Ράικου, Ν. (2012). Η αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως στοχαστική διαδικασία μέσα από την τέχνη, Στo Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων ‘Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’, 27-29 Απριλίου 2012, Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 378-389