Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.

Καραλής, Θ. (2010). Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Στο Δ. Βεργίδης, & Α. Κόκκος (επιμ.), Εκπαίδευση ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές (17-42). Αθήνα: Μεταίχμιο.