Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΗΠΑ