Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Απόπειρα εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών

Ράικου, Ν. (2010). Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Απόπειρα εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεφάλαιο στο Α. Κόκκος, ‘Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη’, Αθήνα: Μεταίχμιο, 123 – 137