Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο)

Ρήγα, Β., Θερμού, Α.Ε. (2021). Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο). Πάτρα: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.(http://epee.upatras.gr/ekdoseis(