Οικειοποίηση εννοιών προσανατολισμού στο χώρο από νήπια

Παναγιωτάρα, Α., Ζαχάρος, Κ., Ρήγα, Β. 2012, 'Οικειοποίηση εννοιών προσανατολισμού στο χώρο από νήπια'. Νέα Παιδεία, τόμος 141, σελ. 73-87. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση της ικανότητας παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης να χειρίζονται έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό στο χώρο. Επίσης, επιχειρείται να ελεγχθεί αν τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις όπου δίνονται ενδείξεις και πληροφορίες για τον προσανατολισμό. Τέλος, αξιολογείται μια διδακτική παρέμβαση που στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού νηπίων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι μαθητές ενός δημόσιου νηπιαγωγείου. Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίστηκε σε ένα ημι-πειραματικό σχέδιο τριών φάσεων: το προ-τέστ, τη διδασκαλία και το μετα-τέστ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές του δείγματός μας είναι ικανοί να χειρίζονται έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και να χρησιμοποιούν λειτουργικά σύμβολα προσανατολισμού. Τέλος, η διδασκαλία συνέβαλε στη βελτίωση της αντίληψης των μαθητών για τις έννοιες του χώρου που πραγματεύεται η έρευνα.