Ορισμός

Ο κινητικός γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση, η κινητική ικανότητα, η γνώση και η κατανόηση της αξίας και της ανάληψης ευθύνης για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. (IPLA, 2017)

Ο αγγλικός όρος "Physical Literacy" αποδίδεται στα ελληνικά ως κινητικός γραμματισμός για να μη συγχέεται με τον φυσικό/ πρώτο/ αναδυόμενο γραμματισμό στην πρώτη σχολική ηλικία. Άλλες φορές, όμως, αποδίδεται ως σωματικός γραμματισμός ή/και ως φυσικός γραμματισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τον κινητικό γραμματισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της International Physical Literacy Association, στο βίντεο της IPLA: Active for Life και στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό έντυπο.