ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης είναι ένα από τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996 ως Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών και το 2016 μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης (Laboratory of Pedagogical Research and Lifelong Education). Στο Εργαστήριο συμμετέχουν δέκα από τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του ΤΕΕΑΠΗ, υποψήφιοι διδάκτορες και εξωτερικοί συνεργάτες/ερευνητές. Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν την Αισθητική Αγωγή (Αισθητική, Εικαστικά, Θεατρική Έκφραση, Μουσική), τις Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, τη Διά Βίου Εκπαίδευση (Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική), την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την Προσχολική Παιδαγωγική και τις Σωματικές Πρακτικές. Σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές τα μέλη του Εργαστηρίου αναπτύσσουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπόνηση ερευνών και μελετών, συμμετοχή σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος, διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς επίσης και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής (Τομέας ΘΕΠ) του ΤΕΕΑΠΗ.

Εκ μέρους των μελών του Εργαστηρίου, σας καλωσορίζω στο δικτυακό του τόπο όπου παρουσιάζονται οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις των ερευνητικών ομάδων.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Καθηγητής Θανάσης Καραλής