Πούλου Μαρία

Διδάσκουσα στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πάτρας, στη βαθμίδα του Επίκουρου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» (ΦΕΚ διορισμού, τ. Γ' αρ. φ. 1254, 31/12/2010).