Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες

Καραλής, Θ. (2016). Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες. Στο Χ. Γούλας, & Π. Λιντζέρης (επιμ.), Διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία. Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις (215-232). Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ.