Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο

Ρήγα, Β., Παξιμαδά, Α. 2002, 'Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο'. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 3ο Ετήσιο Συνέδριο, 4-6 Μαΐου 2001, σελ. 302-308, Αθήνα: Μεταίχμιο. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Η σωματική έκφραση αποτελεί μάθημα διδασκαλίας στις μετεκπαιδευόμενες νηπιαγωγούς στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθήνας. Η βιωματική διδασκαλία του μαθήματος της σωματικής έκφρασης έδωσε την αφορμή να δημιουργηθεί στενή συνεργασία μεταξύ του διδάσκοντα και των μετεκπαιδευομένων νηπιαγωγών. Συγκεκριμένα, μία νηπιαγωγός θέλησε να εφαρμόσει ερευνητικά το μάθημα της σωματικής έκφρασης σε ένα νηπιαγωγείο της Αθήνας. Πριν την εκτέλεση του προγράμματος και επί ένα χρόνο βίωσε η ίδια προσωπικά όλες τις δραστηριότητες σωματικής έκφρασης, τις οποίες επρόκειτο να διδάξει στα παιδιά. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε η αλληλεπίδραση, και κυρίως η επικοινωνία, μεταξύ του ερευνητή και του εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα το σχεδιασμό μιας συνεργατικής έρευνας με στόχους: α) τη μελέτη της επίδρασης του προσωπικού τρόπου διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού στη διεξαγωγή του μαθήματος της σωματικής έκφρασης και στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, β) τον περαιτέρω προβληματισμό για την οικειοποίηση της μεθόδου διδασκαλίας της σωματικής έκφρασης από τους εκπαιδευτικούς που θα την εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική, και γ) τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχέση με άλλες χώρες, όπου ήδη εφαρμόστηκε.