Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης

Καραλής, Θ., & Παπαγεωργίου Η. (2012). Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ.