Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία

Ρήγα, Β., Λαβίδας, Κ., Βούλγαρη, Η. (2015). Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία, στo Κυπριανός, Π., Pourtois J.-P. (επιμ.) 2015, Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες. Πάτρα: Opportuna, σελ. 493-523, ISBN 978-960-553-029-7.