Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει

Σωτηρόπουλος, Λ. 2010, 'Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει'. Στο Μ. Μουμουλίδου & Γ. Ρεκαλίδου (επιμ.), Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση: παιδαγωγικές, μαθησιακές, εμψυχωτικές προσεγγίσεις. Αθιήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος.