Διά βίου Εκπαίδευση

Η Διά Βίου Εκπαίδευση παραπέμπει σε μια ολιστική προσέγγιση του συνόλου των μαθησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τη συγκρότησή τους σε ένα ενιαίο σύνολο, σε ένα συνεχές στον χώρο και τον χρόνο. Η σύγχρονη ερευνητική ατζέντα της διά βίου εκπαίδευσης περιλαμβάνει ζητήματα όπως η συνεχής αναδιαμόρφωση του ανθρώπου μέσω της μάθησης και της εκπαίδευσης, οι διεργασίες μετασχηματισμού αντιλήψεων και πεποιθήσεων, η συσχέτιση των επιμέρους υποσυστημάτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του πολίτη σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Καραλής, Θ. & Ράικου, Ν. (2017). Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Στο Κ. Κεδράκα (επιμ.), Πρακτικά 1ου Συμπόσιο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής ‘Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – μια terra incognita?’, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016, Αλεξανδρούπολη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 90-109

Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη

Ράικου, Ν., Καμπεζά, Μ., & Καραλής, Θ. (2017). Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη, Στο Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Καλές Εκπαίδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα», 23-25 Ιουνίου 2017, Αθήνα, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 850-866.

Transformative Learning Theory: The case of a Department of Education in Greece during a four years period.

Gkagkanasiou, A., Liodaki, N., & Karalis, T. (2018). Transformative Learning Theory: The case of a Department of Education in Greece during a four years period, In I. M. Katsillis (ed.), Conference Proceedings “Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research, International Conference on Educational Research”, M. A. Department of Education, University of Patras, 30 June – 2 July, Patras, 435-443.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Καραλής, Θ. & Ράικου, Ν. (2017). Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Στο Κ. Κεδράκα (επιμ.), Πρακτικά 1ου Συμπόσιο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής ‘Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – μια terra incognita?’, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016, Αλεξανδρούπολη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 90-109

Encouraging pre-service teachers to reflect on their teaching during practicum

Raikou, Ν., Karalis, A. & Kampeza, M. (2017). Encouraging pre-service teachers to reflect on their teaching during practicum, In Kakana, D-M. & Manoli, P. (eds.). Digital Proceedings from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher Education-ISNITE 2015, Volos, Greece, 11-13 September 2015. Volos: University of Thessaly Press, 372-380

Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη

Ράικου, Ν., Καμπεζά, Μ., & Καραλής, Θ. (2017). Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη: Από τη θεωρία στην πράξη, Στο Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Καλές Εκπαίδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα», 23-25 Ιουνίου 2017, Αθήνα, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 850-866.