Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Η αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι μια από τις περιοχές στις οποίες μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Στις επιμέρους ενέργειες περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την προώθηση του κριτικού στοχασμού κυρίως μέσω της πρακτικής άσκησης των μελλοντικών εκπαιδευτικών, αλλά και η συμμετοχή σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το CircSchool (http://www.cirschool.eu/index.php/el/).