Προσχολική Παιδαγωγική

Στο πλαίσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής μελετώνται οι παράγοντες που διευκολύνουν και ενισχύουν τη διδασκαλία και μάθηση των μικρών παιδιών τα οποία διαμορφώνουν ιδέες, στάσεις και πρακτικές για τον κόσμο στον οποίο ζουν και αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους, έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς και οι συνέπειες αυτών των μεταβολών επηρεάζουν τη ζωή μικρών και μεγάλων. Επίσης, εξετάζονται οι προσεγγίσεις που αξιοποιούνται για την ενίσχυση της ολόπλευρης ανάπτυξης του μικρού παιδιού, η ανάπτυξη ή αναμόρφωση ποιοτικών Προγραμμάτων Σπουδών και παράλληλα μελετώνται ζητήματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας με στόχο την οργάνωση δημιουργικών περιβαλλόντων μάθησης.

Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία

Ρήγα, Β., Λαβίδας, Κ., Βούλγαρη, Η. (2015). Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία, στo Κυπριανός, Π., Pourtois J.-P. (επιμ.) 2015, Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες. Πάτρα: Opportuna, σελ. 493-523, ISBN 978-960-553-029-7.

Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire

Riga, V. (2015). Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire, 6e Colloque international du RIFEFF, 2-4 Juillet 2015, Université de Patras,

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., ΨΠροσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής.

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., Ψυχίδου, Π., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2014). Προσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 200-210

Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους

Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξιοποίηση της οπτικής των παιδιών για τη σχέση τους με το χώρο μάθησης και αγωγής τους, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με διεθνή συμμετοχή «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», ΟΜΕΡ Ελληνική Επιτροπή, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία

Ρήγα, Β., Λαβίδας, Κ., Βούλγαρη, Η. (2015). Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία, στo Κυπριανός, Π., Pourtois J.-P. (επιμ.) 2015, Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες. Πάτρα: Opportuna, σελ. 493-523, ISBN 978-960-553-029-7.

Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire

Riga, V. (2015). Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire, 6e Colloque international du RIFEFF, 2-4 Juillet 2015, Université de Patras, Grèce.

Can DREEM Instrument (Dundee Ready Education Environment Measure) measure the learning environment in a School of Education?

Riga, V., Kossioni, A., Lyrakos, G. 2015, ‘Can DREEM Instrument (Dundee Ready Education Environment Measure) measure the learning environment in a School of Education?’. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, vol. 2, no. 2, pp. 59-69.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: The DREEM inventory is a validated tool assessing the educational environment in health professions institutions around the world. The aim of the present study was to validate DREEM in a different educational setting. The translated and validated in Greek questionnaire was delivered to the students of the Department of Educational Sciences and Early Childhood Education at the University of Patras. The explorative factor

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., ΨΠροσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής.

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., Ψυχίδου, Π., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2014). Προσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 200-210