Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση προγραμμάτων, με έμφαση στα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, είναι μια από τις ερευνητικές περιοχές που τα τελευταία πενήντα χρόνια βρίσκονται διαρκώς στην αιχμή των ερευνητικών κατευθύνσεων του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ζητήματα όπως τα κίνητρα, οι λόγοι και τα εμπόδια για συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, οι μηχανισμοί υλοποίησης προγραμμάτων, οι τύποι και τα μοντέλα αξιολόγησης συγκροτούν ορισμένες από τις επιμέρους περιοχές στις οποίες τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα που αποτυπώνεται σε περισσότερες από εκατό δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε περισσότερα από εικοσιπέντε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.