Διά Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικές Τάσεις.

Καραλής, Θ. (2016). Διά Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικές Τάσεις. Στο ΤΕΕΑΠΗ, Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (99-113). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.