Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. 2005, 'Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή'. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, σελ. 399-407, Αθήνα: Μεταίχμιο. 6ο Ετήσιο Συνέδριο Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού, της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πάτρα 30 Απριλίου - 2 Μαΐου 2004. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Η ανάγκη για διαπολιτισμική αγωγή στο χώρο της προσχολικής αγωγής έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή εξαιτίας της αυξημένης εισροής αλλοδαπών παιδιών, το ποσοστό των οποίων σε ορισμένους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία στο κέντρο της Αθήνας κυμαίνεται από 60% έως και 90%. Ερευνήθηκε ένα εναλλακτικό σχήμα επιμόρφωσης (ερευνητικό, ενδοσχολικό, συμμετοχικό) στη διαπολιτισμική αγωγή, το οποίο ακολουθεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, εμπνέεται από την έρευνα δράσης και εφαρμόστηκε επί ένα χρόνο στο προσωπικό των παιδικών σταθμών του Δήμου Αθηναίων. Για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τριών ειδών αξιολογήσεις: ενδιάμεσες ρυθμιστικές αξιολογήσεις, ετήσια και συνολική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη βελτίωση της ικανότητας των παιδαγωγών στο να παρατηρούν τη συμπεριφορά των παιδιών, να αναλύουν παιδαγωγικές καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις, να πειραματίζονται σε νέες ρυθμίσεις και να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους με κριτήριο τη συμπεριφορά των παιδιών. Το κλίμα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους οδήγησε στην υπέρβαση παλαιών βιωμάτων, στην τάση να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν έννοιες της διαπολιτισμικής αγωγής και στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των παιδιών.