Μαζί. Παιδαγωγοί και Γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. (επιστ. επιμ.) 2004, Μαζί. Παιδαγωγοί και Γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο, 1η, τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.