2012

«Έχω γιο στα γράμματα, κόρη στα ξομπλιάσματα»: Αντιλήψεις για το σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Παρπαρούση Γ. 2012, ‘«Έχω γιο στα γράμματα, κόρη στα ξομπλιάσματα»: Αντιλήψεις για το σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι’. In 3ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής: Η έρευνα στην παιδική ηλικία. Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό τοπίο. , Ιωάννινα, 11-13/05/ 2012, pp. 98-107, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως στοχαστική διαδικασία μέσα από την τέχνη

Ράικου, Ν. (2012). Η αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως στοχαστική διαδικασία μέσα από την τέχνη, Στo Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων ‘Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’, 27-29 Απριλίου 2012, Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 378-389

Οικειοποίηση εννοιών προσανατολισμού στο χώρο από νήπια

Παναγιωτάρα, Α., Ζαχάρος, Κ., Ρήγα, Β. 2012, ‘Οικειοποίηση εννοιών προσανατολισμού στο χώρο από νήπια’. Νέα Παιδεία, τόμος 141, σελ. 73-87.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση της ικανότητας παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης να χειρίζονται έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό στο χώρο. Επίσης, επιχειρείται να ελεγχθεί αν τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις όπου δίνονται ενδείξεις και πληροφορίες για τον προσανατολισμό. Τέλος, αξιολογείται μια διδακτική παρέμβαση που στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού νηπίων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι μαθητές ενός δημόσιου νηπιαγωγείου. Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίστηκε σε ένα ημι-πειραματικό σχέδιο τριών φάσεων: το προ-τέστ, τη διδασκαλία και το μετα-τέστ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές του δείγματός μας είναι ικανοί να χειρίζονται έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και να χρησιμοποιούν λειτουργικά σύμβολα προσανατολισμού. Τέλος, η διδασκαλία συνέβαλε στη βελτίωση της αντίληψης των μαθητών για τις έννοιες του χώρου που πραγματεύεται η έρευνα.

4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού

Αγγελάκη, Χ., Γκολφινοπούλου, Γ., Διδάχου, Ε., Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β. 2012, 4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού, 1η, Ο.Μ.Ε.Ρ, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Το βιβλίο φιλοδοξεί να προβληματίσει τις νηπιαγωγούς να θέσουν δημιουργικές ερωτήσεις σε σχέση με την καθημερινή πρακτική τους στην τάξη. Δεν δίνει απαντήσεις αλλά τεχνικές και τρόπους για να αναζητήσουν οι ίδιες τις απαντήσεις που αφορούν τις δικές τους πραγματικότητες στην τάξη του νηπιαγωγείου. Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποιώντας δεδομένα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού νηπιαγωγείου και καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες, επιχειρούν ένα βήμα προς την ουσιαστική αυτομόρφωση της νηπιαγωγού. Θέτοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των νηπιαγωγών, μοιράζονται αναστοχαστικές πρακτικές δράσης, που αποσκοπούν σε ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς προσπαθούν να δώσουν το έναυσμα σε όσες νηπιαγωγούς διαβάσουν το βιβλίο, να προβληματιστούν αναφορικά με το περιβάλλον δουλειάς τους. Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται στην ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία. Να προσδιορίσουν και να αναθεωρήσουν όπου χρειάζεται τις επιλογές τους σε σχέση με το καθημερινό τους πρόγραμμα και τέλος να αναστοχαστούν δημιουργικά σχετικά με τις ευρύτερες επιλογές τους και την αποτελεσματικότητά τους.

«Έχω γιο στα γράμματα, κόρη στα ξομπλιάσματα»: Αντιλήψεις για το σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Παρπαρούση Γ. 2012, ‘«Έχω γιο στα γράμματα, κόρη στα ξομπλιάσματα»: Αντιλήψεις για το σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι’. In 3ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής: Η έρευνα στην παιδική ηλικία. Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό τοπίο. , Ιωάννινα, 11-13/05/ 2012, pp. 98-107, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως στοχαστική διαδικασία μέσα από την τέχνη

Ράικου, Ν. (2012). Η αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως στοχαστική διαδικασία μέσα από την τέχνη, Στo Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων ‘Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’, 27-29 Απριλίου 2012, Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 378-389

Applying MacKinnon’s 4Ps to foster creative thinking and creative behaviours in kindergarten children

Riga, V., Chronopoulou, E. 2012, ‘Applying MacKinnon’s 4Ps to foster creative thinking and creative behaviours in kindergarten children’. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, DOI:10.1080/03004279.2012.692700.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: The purpose of this study was to identify certain strategies and conditions that should be used by teachers in kindergarten so as to foster creative thinking and creative behaviours to children. We used a quasi-experimental research design for 6 months in a public kindergarten in a suburban area of Greece, and we developed a creative music and movement programme. The programme was based on the 4Ps of MacKinnon (press, product, process and

Οικειοποίηση εννοιών προσανατολισμού στο χώρο από νήπια

Παναγιωτάρα, Α., Ζαχάρος, Κ., Ρήγα, Β. 2012, ‘Οικειοποίηση εννοιών προσανατολισμού στο χώρο από νήπια’. Νέα Παιδεία, τόμος 141, σελ. 73-87.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση της ικανότητας παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης να χειρίζονται έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό στο χώρο. Επίσης, επιχειρείται να ελεγχθεί αν τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις όπου δίνονται ενδείξεις και πληροφορίες για τον προσανατολισμό. Τέλος, αξιολογείται μια διδακτική παρέμβαση που στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού νηπίων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι μαθητές ενός δημόσιου νηπιαγωγείου. Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίστηκε σε ένα ημι-πειραματικό σχέδιο τριών φάσεων: το προ-τέστ, τη διδασκαλία και το μετα-τέστ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές του δείγματός μας είναι ικανοί να χειρίζονται έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και να χρησιμοποιούν λειτουργικά σύμβολα προσανατολισμού. Τέλος, η διδασκαλία συνέβαλε στη βελτίωση της αντίληψης των μαθητών για τις έννοιες του χώρου που πραγματεύεται η έρευνα.

Developing links between the university pedagogical departments and the local community: The Children’s Festival of DESECE

Riga, V. 2012, ‘Developing links between the university pedagogical departments and the local community: The Children’s Festival of DESECE’. In Govas, N., Katsaridou, M., Mavreas, D. (eds.). (2012). Theatre & Education bonds of solidarity. Proceedings of the 7th Athens International Theatre/Drama & Education Conference , Athens, 23-25 November 2012, pp. 308-317, Athens: Hellenic Theatre/Drama & Education Network.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Στο κείμενο παρουσιάζεται ο αντίκτυπος στους συμμετέχοντες του Παιδικού Φεστιβάλ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, και σήμερα αποτελεί θεσμό για το Τμήμα. Απώτερος στόχος του Φεστιβάλ ήταν το άνοιγμα του πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και η δημιουργία δεσμών μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων, νηπιαγωγείων, φοιτητών και πανεπιστημίου. Ύστερα από τρία χρόνια ανελλιπούς ετήσιας διοργάνωσής του, περισσότερα από τετρακόσια πενήντα παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικά εργαστήρια, ενώ περίπου τριακόσιοι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αναλάβουν ευθύνες δημιουργώντας μια «κοινότητα συνεργασίας». Για την αξιολόγηση του Φεστιβάλ χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές στρατηγικές έρευνας, όπως η συμμετοχική παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι ρυθμιστικές συναντήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής κ.ά. Τα μέχρι τώρα ευρήματα υποστηρίζουν την άποψη ότι το Παιδικό Φεστιβάλ μπορεί να ενισχύσει τόσο το ρόλο του πανεπιστημίου και των προσχολικών θεσμών όσο και της τοπικής κοινωνίας.

4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού

Αγγελάκη, Χ., Γκολφινοπούλου, Γ., Διδάχου, Ε., Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β. 2012, 4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού, 1η, Ο.Μ.Ε.Ρ, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Το βιβλίο φιλοδοξεί να προβληματίσει τις νηπιαγωγούς να θέσουν δημιουργικές ερωτήσεις σε σχέση με την καθημερινή πρακτική τους στην τάξη. Δεν δίνει απαντήσεις αλλά τεχνικές και τρόπους για να αναζητήσουν οι ίδιες τις απαντήσεις που αφορούν τις δικές τους πραγματικότητες στην τάξη του νηπιαγωγείου. Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποιώντας δεδομένα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού νηπιαγωγείου και καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες, επιχειρούν ένα βήμα προς την ουσιαστική αυτομόρφωση της νηπιαγωγού. Θέτοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των νηπιαγωγών, μοιράζονται αναστοχαστικές πρακτικές δράσης, που αποσκοπούν σε ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς προσπαθούν να δώσουν το έναυσμα σε όσες νηπιαγωγούς διαβάσουν το βιβλίο, να προβληματιστούν αναφορικά με το περιβάλλον δουλειάς τους. Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται στην ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία. Να προσδιορίσουν και να αναθεωρήσουν όπου χρειάζεται τις επιλογές τους σε σχέση με το καθημερινό τους πρόγραμμα και τέλος να αναστοχαστούν δημιουργικά σχετικά με τις ευρύτερες επιλογές τους και την αποτελεσματικότητά τους.