2005

Σχολική μάθηση και ψυχοκινητικές δραστηριότητες

Ρήγα, Β. 2005, ‘Σχολική μάθηση και ψυχοκινητικές δραστηριότητες’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τόμος 6, σελ. 146-156

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων των νηπιαγωγείων όλων των χωρών. Ο ρόλος, όμως, που διαδραματίζουν στην εξέλιξη του παιδιού συχνά ξεχνιέται ή παραβλέπεται προς χάριν άλλων γνωστικών αντικειμένων. Το άρθρο, μέσα από την πειραματική έρευνα που οργανώθηκε σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων τους, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στην προσχολική ηλικία, καθώς και την επίδρασή τους στο γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των παιδιών.

Synergy πρόγραμμα συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Παπαπροκοπίου, Ν., Ρήγα, Β. 2005, ‘Synergy: πρόγραμμα συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης’. Στο Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου “Η Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία”, ΟΜΕΡ & ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003, σελ. 88-89, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. 2005, ‘Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή’. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, σελ. 399-407, Αθήνα: Μεταίχμιο. 6ο Ετήσιο Συνέδριο Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού, της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πάτρα 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2004.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Η ανάγκη για διαπολιτισμική αγωγή στο χώρο της προσχολικής αγωγής έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή εξαιτίας της αυξημένης εισροής αλλοδαπών παιδιών, το ποσοστό των οποίων σε ορισμένους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία στο κέντρο της Αθήνας κυμαίνεται από 60% έως και 90%. Ερευνήθηκε ένα εναλλακτικό σχήμα επιμόρφωσης (ερευνητικό, ενδοσχολικό, συμμετοχικό) στη διαπολιτισμική αγωγή, το οποίο ακολουθεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, εμπνέεται από την έρευνα δράσης και εφαρμόστηκε επί ένα χρόνο στο προσωπικό των παιδικών σταθμών του Δήμου Αθηναίων. Για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τριών ειδών αξιολογήσεις: ενδιάμεσες ρυθμιστικές αξιολογήσεις, ετήσια και συνολική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη βελτίωση της ικανότητας των παιδαγωγών στο να παρατηρούν τη συμπεριφορά των παιδιών, να αναλύουν παιδαγωγικές καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις, να πειραματίζονται σε νέες ρυθμίσεις και να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους με κριτήριο τη συμπεριφορά των παιδιών. Το κλίμα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους οδήγησε στην υπέρβαση παλαιών βιωμάτων, στην τάση να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν έννοιες της διαπολιτισμικής αγωγής και στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των παιδιών.

Σχολική μάθηση και ψυχοκινητικές δραστηριότητες

Ρήγα, Β. 2005, ‘Σχολική μάθηση και ψυχοκινητικές δραστηριότητες’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τόμος 6, σελ. 146-156

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων των νηπιαγωγείων όλων των χωρών. Ο ρόλος, όμως, που διαδραματίζουν στην εξέλιξη του παιδιού συχνά ξεχνιέται ή παραβλέπεται προς χάριν άλλων γνωστικών αντικειμένων. Το άρθρο, μέσα από την πειραματική έρευνα που οργανώθηκε σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων τους, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στην προσχολική ηλικία, καθώς και την επίδρασή τους στο γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των παιδιών.

Synergy πρόγραμμα συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Παπαπροκοπίου, Ν., Ρήγα, Β. 2005, ‘Synergy: πρόγραμμα συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης’. Στο Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου “Η Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία”, ΟΜΕΡ & ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003, σελ. 88-89, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. 2005, ‘Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή’. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, σελ. 399-407, Αθήνα: Μεταίχμιο. 6ο Ετήσιο Συνέδριο Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού, της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πάτρα 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2004.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Η ανάγκη για διαπολιτισμική αγωγή στο χώρο της προσχολικής αγωγής έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή εξαιτίας της αυξημένης εισροής αλλοδαπών παιδιών, το ποσοστό των οποίων σε ορισμένους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία στο κέντρο της Αθήνας κυμαίνεται από 60% έως και 90%. Ερευνήθηκε ένα εναλλακτικό σχήμα επιμόρφωσης (ερευνητικό, ενδοσχολικό, συμμετοχικό) στη διαπολιτισμική αγωγή, το οποίο ακολουθεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, εμπνέεται από την έρευνα δράσης και εφαρμόστηκε επί ένα χρόνο στο προσωπικό των παιδικών σταθμών του Δήμου Αθηναίων. Για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τριών ειδών αξιολογήσεις: ενδιάμεσες ρυθμιστικές αξιολογήσεις, ετήσια και συνολική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη βελτίωση της ικανότητας των παιδαγωγών στο να παρατηρούν τη συμπεριφορά των παιδιών, να αναλύουν παιδαγωγικές καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις, να πειραματίζονται σε νέες ρυθμίσεις και να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους με κριτήριο τη συμπεριφορά των παιδιών. Το κλίμα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τους οδήγησε στην υπέρβαση παλαιών βιωμάτων, στην τάση να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν έννοιες της διαπολιτισμικής αγωγής και στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των παιδιών.