2007

Η σωματική μετάλλαξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. (2007). Η σωματική μετάλλαξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 18-22 Απριλίου 2007, Ρέθυμνο.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Αγωγής Αίσωπος

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. 2007, ‘Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Αγωγής Αίσωπος’. In Αναγνωστοπούλου, Λ. (επιμ.), Σεβασμός στη διαφορά, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα, pp. 32-39.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής αγωγής «Αίσωπος», το οποίο εφαρμόστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια σε ένα πολυπολιτισμικό παιδικό σταθμό στο κέντρο της Αθήνας. Αφορούσε όχι μόνο τη συνεχή επιμόρφωση των παιδαγωγών αλλά και το σχεδιασμό όλων των εκπαιδευτικών δράσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι τεχνικές επιμόρφωσης, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η πιλοτική φάση του προγράμματος τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής του, η διάδοσή του σε άλλες προσχολικές δομές, οι νέοι άξονες παρέμβασης κατά τη διάρκεια της διάδοσής του και η αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος.

Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. 2007, ‘Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο’. Στο Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ, ΟΜΕΡ & Πανεπιστήμιο Πατρών (ΤΕΕΑΠΗ), Πάτρα, 1-3 Ιουνίου 2007, σελ. 341-347 , Πάτρα: ΟΜΕΡ & Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
ερίληψη: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την έρευνα δράσης που διεξήχθη σε παιδικό σταθμό, ο οποίος φιλοξενούσε παιδιά από είκοσι διαφορετικές εθνικότητες και ακόμη περισσότερες εθνικές γλώσσες και διαλέκτους. Η έρευνα αφορούσε στο θέμα της γλώσσας και οι στόχοι της ήταν: α) η εκμάθηση και ενίσχυση της γλώσσας του κράτους υποδοχής ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, μάθησης και ένταξης των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, β) η παρουσία και ανάδειξη όλων των μητρικών γλωσσών των παιδιών με στόχους την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας του καθενός, τον σεβασμό της διαφορετικότητας των άλλων και την εγκαθίδρυση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο χώρο του σχολείου. Το άρθρο επικεντρώνεται σε τεχνικές που προέκυψαν από την έρευνα δράσης και αφορούν στη θέση και ανάδειξη των μητρικών γλωσσών στο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι τεχνικές αυτές προήλθαν μέσα από τη συστηματική προσέγγιση, την επικοινωνία και τη συνεργασία των παιδαγωγών με τις οικογένειες των παιδιών. Η πραγματική αναγνώριση της ισότιμης αξίας των μητρικών γλωσσών με την ελληνική ήταν καίρια για την εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους γονείς, από τις οποίες επηρεάστηκαν άμεσα τα παιδιά. Αποτελέσματα αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης ήταν ο εμπλουτισμός του παιδαγωγικού προγράμματος, η ανάπτυξη της γλωσσικής συνείδησης των παιδιών, η καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η προσαρμογή των παιδιών σε ένα φιλικό περιβάλλον.

Η σωματική μετάλλαξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. (2007). Η σωματική μετάλλαξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 18-22 Απριλίου 2007, Ρέθυμνο.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Αγωγής Αίσωπος

Αναγνωστοπούλου, Λ., Ρήγα, Β. 2007, ‘Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Αγωγής Αίσωπος’. In Αναγνωστοπούλου, Λ. (επιμ.), Σεβασμός στη διαφορά, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα, pp. 32-39.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής αγωγής «Αίσωπος», το οποίο εφαρμόστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια σε ένα πολυπολιτισμικό παιδικό σταθμό στο κέντρο της Αθήνας. Αφορούσε όχι μόνο τη συνεχή επιμόρφωση των παιδαγωγών αλλά και το σχεδιασμό όλων των εκπαιδευτικών δράσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι τεχνικές επιμόρφωσης, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η πιλοτική φάση του προγράμματος τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής του, η διάδοσή του σε άλλες προσχολικές δομές, οι νέοι άξονες παρέμβασης κατά τη διάρκεια της διάδοσής του και η αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος.

Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. 2007, ‘Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο’. Στο Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ, ΟΜΕΡ & Πανεπιστήμιο Πατρών (ΤΕΕΑΠΗ), Πάτρα, 1-3 Ιουνίου 2007, σελ. 341-347 , Πάτρα: ΟΜΕΡ & Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
ερίληψη: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την έρευνα δράσης που διεξήχθη σε παιδικό σταθμό, ο οποίος φιλοξενούσε παιδιά από είκοσι διαφορετικές εθνικότητες και ακόμη περισσότερες εθνικές γλώσσες και διαλέκτους. Η έρευνα αφορούσε στο θέμα της γλώσσας και οι στόχοι της ήταν: α) η εκμάθηση και ενίσχυση της γλώσσας του κράτους υποδοχής ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, μάθησης και ένταξης των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, β) η παρουσία και ανάδειξη όλων των μητρικών γλωσσών των παιδιών με στόχους την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας του καθενός, τον σεβασμό της διαφορετικότητας των άλλων και την εγκαθίδρυση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο χώρο του σχολείου. Το άρθρο επικεντρώνεται σε τεχνικές που προέκυψαν από την έρευνα δράσης και αφορούν στη θέση και ανάδειξη των μητρικών γλωσσών στο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι τεχνικές αυτές προήλθαν μέσα από τη συστηματική προσέγγιση, την επικοινωνία και τη συνεργασία των παιδαγωγών με τις οικογένειες των παιδιών. Η πραγματική αναγνώριση της ισότιμης αξίας των μητρικών γλωσσών με την ελληνική ήταν καίρια για την εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους γονείς, από τις οποίες επηρεάστηκαν άμεσα τα παιδιά. Αποτελέσματα αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης ήταν ο εμπλουτισμός του παιδαγωγικού προγράμματος, η ανάπτυξη της γλωσσικής συνείδησης των παιδιών, η καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η προσαρμογή των παιδιών σε ένα φιλικό περιβάλλον.