2010

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Απόπειρα εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών

Ράικου, Ν. (2010). Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Απόπειρα εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεφάλαιο στο Α. Κόκκος, ‘Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη’, Αθήνα: Μεταίχμιο, 123 – 137

Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει

Σωτηρόπουλος, Λ. 2010, ‘Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει’. Στο Μ. Μουμουλίδου & Γ. Ρεκαλίδου (επιμ.), Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση: παιδαγωγικές, μαθησιακές, εμψυχωτικές προσεγγίσεις. Αθιήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος.

Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Ρήγα, Β. 2010, Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου, 1η, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει την έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου και εξετάζει τις διαφορετικές προοπτικές του μέσα από δραστηριότητες για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στα άτομα και τις ομάδες να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό διάλογο για τη διαβίωση και την εργασία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι πλέον και η ελληνική. Οι 22 δραστηριότητες του εγχειριδίου μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, στον εργασιακό χώρο, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή. Αναδεικνύουν τρόπους με τους οποίους ο διαπολιτισμικός διάλογος –θέμα που αντιμετωπίζεται μερικές φορές αόριστα- μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και να εμπνεύσει άλλες. Παρουσιάζονται ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μήνυμα του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως μορφωτικής και κοινωνικής προέλευσης, Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έκφραση της δημιουργικότητας μέσα από τη δραματοποίηση, τη χρήση αντικειμένων και εποπτικού υλικού, τη μουσική, το χορό και το γραπτό κείμενο.

Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά. Η προσέγγιση του “Μωσαϊκού”

Παπαπροκοπίου, Ν., Ρήγα, Β. (επιμ. & εισ.) 2010, A. Clark, P. Moss, Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά. Η προσέγγιση του “Μωσαϊκού”, 1η, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Πώς μπορούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών να τοποθετηθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των υπηρεσιών αξιολόγησης των προσχολικών δομών; Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναθεωρηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι άντλησης πληροφοριών, προκειμένου οι ενήλικες να ακούσουν τα μικρά παιδιά και να ανταποκριθούν σε αυτά. Η παρούσα πρωτοποριακή μελέτη περιγράφει ένα νέο πλαίσιο –την προσέγγιση του «Μωσαϊκού»– για την ακρόαση των απόψεων των μικρών παιδιών αναφορικά με την καθημερινή τους ζωή. Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού» είναι πολυμεθοδική: οι φωτογραφίες των παιδιών, οι ξεναγήσεις και οι χάρτες προστίθενται στη συζήτηση και την παρατήρηση ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα τις απόψεις των παιδιών για το προσχολικό τους περιβάλλον. Έχει επίσης τη δυνατότητα ως εργαλείο να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερα παιδιά, και ιδιαίτερα σε όσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία ή σε αυτά των οποίων η γλώσσα της χώρας όπου διαμένουν δεν είναι η μητρική. Η μελέτη θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα στελέχη κοινωνικής πολιτικής, τους παιδαγωγούς και τους ερευνητές που αναζητούν νέο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και πρακτικούς και δημιουργικούς τρόπους ακρόασης των μικρών παιδιών.

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Απόπειρα εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών

Ράικου, Ν. (2010). Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Απόπειρα εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεφάλαιο στο Α. Κόκκος, ‘Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη’, Αθήνα: Μεταίχμιο, 123 – 137

Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει

Σωτηρόπουλος, Λ. 2010, ‘Όταν ο εκπαιδευτικός κάνει εθνογραφία στην τάξη όπου διδάσκει’. Στο Μ. Μουμουλίδου & Γ. Ρεκαλίδου (επιμ.), Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση: παιδαγωγικές, μαθησιακές, εμψυχωτικές προσεγγίσεις. Αθιήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος.

Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Ρήγα, Β. 2010, Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου, 1η, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει την έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου και εξετάζει τις διαφορετικές προοπτικές του μέσα από δραστηριότητες για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στα άτομα και τις ομάδες να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό διάλογο για τη διαβίωση και την εργασία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι πλέον και η ελληνική. Οι 22 δραστηριότητες του εγχειριδίου μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, στον εργασιακό χώρο, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή. Αναδεικνύουν τρόπους με τους οποίους ο διαπολιτισμικός διάλογος –θέμα που αντιμετωπίζεται μερικές φορές αόριστα- μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και να εμπνεύσει άλλες. Παρουσιάζονται ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μήνυμα του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως μορφωτικής και κοινωνικής προέλευσης, Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έκφραση της δημιουργικότητας μέσα από τη δραματοποίηση, τη χρήση αντικειμένων και εποπτικού υλικού, τη μουσική, το χορό και το γραπτό κείμενο.

Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά. Η προσέγγιση του “Μωσαϊκού”

Παπαπροκοπίου, Ν., Ρήγα, Β. (επιμ. & εισ.) 2010, A. Clark, P. Moss, Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά. Η προσέγγιση του “Μωσαϊκού”, 1η, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Πώς μπορούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών να τοποθετηθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των υπηρεσιών αξιολόγησης των προσχολικών δομών; Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναθεωρηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι άντλησης πληροφοριών, προκειμένου οι ενήλικες να ακούσουν τα μικρά παιδιά και να ανταποκριθούν σε αυτά. Η παρούσα πρωτοποριακή μελέτη περιγράφει ένα νέο πλαίσιο –την προσέγγιση του «Μωσαϊκού»– για την ακρόαση των απόψεων των μικρών παιδιών αναφορικά με την καθημερινή τους ζωή. Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού» είναι πολυμεθοδική: οι φωτογραφίες των παιδιών, οι ξεναγήσεις και οι χάρτες προστίθενται στη συζήτηση και την παρατήρηση ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα τις απόψεις των παιδιών για το προσχολικό τους περιβάλλον. Έχει επίσης τη δυνατότητα ως εργαλείο να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερα παιδιά, και ιδιαίτερα σε όσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία ή σε αυτά των οποίων η γλώσσα της χώρας όπου διαμένουν δεν είναι η μητρική. Η μελέτη θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα στελέχη κοινωνικής πολιτικής, τους παιδαγωγούς και τους ερευνητές που αναζητούν νέο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και πρακτικούς και δημιουργικούς τρόπους ακρόασης των μικρών παιδιών.