2011

Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Κόκκος, Α., & Καραλής, Θ. (2011). Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Στο Α. Παπασταμάτης, Ε. Βαλκάνος, Ε. Α. Πανιτσίδου, & Γ. Ζαρίφης (επιμ.), Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (141-158). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

Ράικου, Ν. (2011). Η Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, Στο M. Αργυρίου & Π. Καμπύλη (επιμ.), Πρακτικά των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου ‘Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί Τρόποι Εκμάθησης των Γλωσσών, 6-8 Μαΐου 2011, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 172 – 176

Η επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ηλικιωμένο ασθενή

Ρήγα, Β., Κοσιώνη, Α. 2011, ‘Η επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ηλικιωμένο ασθενή’. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, τόμ. 4, σελ. 23-28.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αλληλεπιδραστικής σχέσης του οδοντιάτρου με τον ασθενή του. Οι οδοντίατροι που επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους ασθενείς τους επιτυγχάνουν υψηλότερου βαθμού συνεργασία μαζί τους. Η επικοινωνία διακρίνεται στη λεκτική και στη μη λεκτική, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και οι δύο μορφές επικοινωνίας είναι αλληλένδετες και στην πράξη δεν μπορούν να διαχωριστούν. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην σχέση μας με τους ηλικιωμένους ασθενείς. Στους ασθενείς αυτούς συχνά καταγράφονται αισθητηριακές ελλείψεις στην ακοή και την όραση, διαταραχές στην πρόσφατη μνήμη και έκπτωση της ικανότητας μάθησης και προσαρμογής σε καινούργιες καταστάσεις. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να αξιοποιήσει μια σειρά τεχνικών για να επιτύχει καλύτερη επικοινωνία με τον ηλικιωμένο ασθενή, όπως να αφιερώνει περισσότερο χρόνο για να τον «ακούσει» και για να περιγράψει τις παρατηρήσεις και τις οδηγίες του, να παραθέτει τις πληροφορίες του με πολλαπλούς τρόπους (γραπτά και προφορικά), να λαμβάνει την κατάλληλη θέση σώματος ως προς τον ασθενή του, να διατηρεί βλεμματική επαφή μαζί του, να δείχνει σωματική ανταπόκριση στη συζήτηση, να αποφεύγει τη χρήση μάσκας όταν μιλάει, να φροντίζει για τον καλό φωτισμό του χώρου και για την απουσία θορύβων περιβάλλοντος.

Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Κόκκος, Α., & Καραλής, Θ. (2011). Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Στο Α. Παπασταμάτης, Ε. Βαλκάνος, Ε. Α. Πανιτσίδου, & Γ. Ζαρίφης (επιμ.), Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (141-158). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

Ράικου, Ν. (2011). Η Αξιοποίηση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, Στο M. Αργυρίου & Π. Καμπύλη (επιμ.), Πρακτικά των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου ‘Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί Τρόποι Εκμάθησης των Γλωσσών, 6-8 Μαΐου 2011, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 172 – 176

Exploring the potential of Transformative Learning in Higher Education: the development of students’ critical thinking through aesthetic experience

Raikou, N., & Karalis, T. (2011). Exploring the potential of Transformative Learning in Higher Education: the development of students’ critical thinking through aesthetic experience, In M. Alhadeff-Jones, & A. Kokkos (eds.), Proceedings of 9th International Conference on Transformative Learning ‘Transformative Learning in Time of Crisis: Individual and Collective Challenges’, 28-29 May 2011, Athens: Columbia University & Hellenic Open University, 261-267

Η επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ηλικιωμένο ασθενή

Ρήγα, Β., Κοσιώνη, Α. 2011, ‘Η επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ηλικιωμένο ασθενή’. Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, τόμ. 4, σελ. 23-28.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
Περίληψη: Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αλληλεπιδραστικής σχέσης του οδοντιάτρου με τον ασθενή του. Οι οδοντίατροι που επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους ασθενείς τους επιτυγχάνουν υψηλότερου βαθμού συνεργασία μαζί τους. Η επικοινωνία διακρίνεται στη λεκτική και στη μη λεκτική, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και οι δύο μορφές επικοινωνίας είναι αλληλένδετες και στην πράξη δεν μπορούν να διαχωριστούν. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην σχέση μας με τους ηλικιωμένους ασθενείς. Στους ασθενείς αυτούς συχνά καταγράφονται αισθητηριακές ελλείψεις στην ακοή και την όραση, διαταραχές στην πρόσφατη μνήμη και έκπτωση της ικανότητας μάθησης και προσαρμογής σε καινούργιες καταστάσεις. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να αξιοποιήσει μια σειρά τεχνικών για να επιτύχει καλύτερη επικοινωνία με τον ηλικιωμένο ασθενή, όπως να αφιερώνει περισσότερο χρόνο για να τον «ακούσει» και για να περιγράψει τις παρατηρήσεις και τις οδηγίες του, να παραθέτει τις πληροφορίες του με πολλαπλούς τρόπους (γραπτά και προφορικά), να λαμβάνει την κατάλληλη θέση σώματος ως προς τον ασθενή του, να διατηρεί βλεμματική επαφή μαζί του, να δείχνει σωματική ανταπόκριση στη συζήτηση, να αποφεύγει τη χρήση μάσκας όταν μιλάει, να φροντίζει για τον καλό φωτισμό του χώρου και για την απουσία θορύβων περιβάλλοντος.