2015

4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής αυτοβελτίωσης

Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β., Γκολφινοπούλου, Γ., Διδάχου, Ε., (2015). 4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής αυτοβελτίωσης, 1ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 20-22 Φεβρουαρίου 2015, Κόρινθος.

Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire

Riga, V. (2015). Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire, 6e Colloque international du RIFEFF, 2-4 Juillet 2015, Université de Patras,

4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής αυτοβελτίωσης

Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β., Γκολφινοπούλου, Γ., Διδάχου, Ε., (2015). 4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής αυτοβελτίωσης, 1ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 20-22 Φεβρουαρίου 2015, Κόρινθος.

Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire

Riga, V. (2015). Le « Festival des enfants » du Département des sciences de l’éducation (Section préscolaire) de l’Université de Patras : un cas d’innovation pédagogique dans l’enseignement universitaire, 6e Colloque international du RIFEFF, 2-4 Juillet 2015, Université de Patras, Grèce.