2016

Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες

Καραλής, Θ. (2016). Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες. Στο Χ. Γούλας, & Π. Λιντζέρης (επιμ.), Διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία. Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις (215-232). Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Διά Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικές Τάσεις.

Καραλής, Θ. (2016). Διά Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικές Τάσεις. Στο ΤΕΕΑΠΗ, Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (99-113). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum

Raikou, N., Liodaki, N., & Karalis, T. (2016). Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum, In D. Andritsakou, & E. Kostara (eds.), Proceedings of the 2nd Conference of ESREA’s Network Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International

Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες

Καραλής, Θ. (2016). Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες. Στο Χ. Γούλας, & Π. Λιντζέρης (επιμ.), Διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία. Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις (215-232). Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Διά Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικές Τάσεις.

Καραλής, Θ. (2016). Διά Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικές Τάσεις. Στο ΤΕΕΑΠΗ, Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (99-113). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum

Raikou, N., Liodaki, N., & Karalis, T. (2016). Critical reflection and dialogue on pre-service teachers’ practicum, In D. Andritsakou, & E. Kostara (eds.), Proceedings of the 2nd Conference of ESREA’s Network Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International Dialogue ‘The Role, Nature and Difficulties of Dialogue in Transformative Learning’, 24-26 June 2016, Athens: ESREA & Hellenic Adult Education Association, 307-315